21
36

03

1403 خرداد 06

2024 May 26

️تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوده صنعتی پارس
گزارش مجمع سهم شدوص

 

#شدوص
️تصمیمات #مجمع عمومی عادی سالیانه دوده صنعتی پارس #دوره_12_ماهه منتهی به 1401/12/29

 تاریخ جلسه: 1402/02/18 ساعت  10:00 

 سرمایه ثبت شده: 950,000 میلیون ریال

 سود خالص هر سهم: 1927

 سود نقدی هر سهم: 1800

 سود انباشته پایان دوره: 1,902,196 میلیون ریال

لوگو فوتر